سایت های خبری - موضوعی

همکاران و حامیان تجاری

مدیریت مشتریان

بستر ابتدایی برای باشگاه مشتریان ایجاد حساب کاربری برای مشتریان می باشد تا هر مشتری بتواند بصورت اختصاصی وارد بخش کاربری خود شده و متناسب با امتیازات خود ، از امکانات موجود در سیستم بهرمنده شود.

ثبت اطلاعات

  ثبت اطلاعات مشتری شامل اطلاعات حسابداری با فیلدهای کد طرف حساب و نام طرف حساب ، مشخصات فردی و تماس

 • ثبت انبوه اطلاعات مشتریان از فایل اکسل
 • شما می توانید اطلاعات مورد نظر خود را از هر یک از نرم افزارهای حسابداری با فرمت اکسل دریافت نموده و از طریق این صفحه بصورت انبوه ثبت نمایید .

نمایش اطلاعات مشتریان
لیست مشتریان شامل نمایش اطلاعات اصلی و همچنین نمایش تمامی اطلاعات می باشد .
 • جستجو
 • براساس کدحسابداری ، نام حسابداری، نام و نام خانوادگی و ...

  شماره موبایل ، تلفن ها ، کد ملی و ...

 • مرتب سازی
 • براساس کدحسابداری ، نام حسابداری، نام و نام خانوادگی و ...

  شماره موبایل ، تلفن ها ، کد ملی و ...

 • ابزار های عملیاتی
 • ثبت و ویرایش اطلاعات مشتری

  ثبت چک برای مشتری

  دسترسی به صفحه پروفایل مشتری

گروه بندی مشتریان
 • لیست
 • لیست گروه های مشتری ثبت شده به همراه نمایش تعداد اعضای گروه

  لمشاهده اعضای گروه با امکان حذف از گروه ، جستجو و مرتب سازی براساس کد و نام طرف حساب ، نام و ...

  ثبت اعضای جدید برای گروه با انتخاب از لیست مشتریان با امکان جستجو و مرتب سازی براساس کد و نام طرف حساب ، نام و نام خانوادگی

 • ابزار های عملیاتی
 • ثبت اعضای جدید

  ویرایش

  حذف

پروفایل مشتری
 • پروفایل مشتری
 • مشاهده اطلاعات فردی و حسابداری مشتری

  لیست چک های تعریف شده برای مشتری با امکان جستجو و مرتب سازی براساس فیلدهای ثبت شده

  لیست تماس های ثبت شده برای مشتری با امکان جستجو و مرتب سازی براساس فیلدهای ثبت شده

  گزارش کلی دریافتی و پرداختی مشتری به همراه وضعیت حسابداری

 • ابزار های عملیاتی
 • ثبت تماس برای حساب دفتری

  ثبت تماس برای چک

  ثبت دریافتی از مشتری

  ویرایش و حذف تماس ها

  ویرایش و حذف چک

مدیریت چک ها

تعریف چک ها
تعریف چک برای مشتری با امکانات و فیلدهای

  اطلاعات عمومی چک

  ثبت تلفن های تماس صاحبان چک

  ثبت محل چک

  ثبت وضعیت به همراه توضیحات

 • ارسال پیام کوتاه هنگام ثبت چک به مشتری
تعریف چک ها از طریق اکسل
ورود اطلاعات چک به صورت انبوه از فایل اکسل شامل :

  گزارش کامل از ثبت یا خطاهای موجود در ثبت چک

  عدم ثبت چک های تکراری

  ارسال پیام ثبت چک به مشتریان برای هر یک از چک ها بصورت مجزا

لیست و گزارش چک ها
 • گزارش ، مرتب سازی و جستجو
 • گزارش چک های ثبت شده در حال پیگیری

  جستجو در لیست چک ها براساس کد و نام طرف حساب،کد چک ، صاحب چک و ...

  مرتب سازی لیست چک ها براساس کد و نام طرف حساب،کد چک ، صاحب چک و ...

 • ابزار های عملیاتی
 • به همراه ابزار موجود در لیست برای هر چک شامل :

  لیست تماس های ثبت شده برای چک

  ثبت تماس جدید برای چک

  راکد و بایگانی نمودن چک های برگشتی

  ویرایش اطلاعات چک

  حذف چک

بایگانی چک های راکد
 • بایگانی ها و گزارش آنها
 • گزارش چک های راکد و بایگانی شده به همراه گزارش پیگیری های مربوطه با امکان جستجو و مرتب سازی براساس فیلدهای ثبت شده

مدیریت تماس ها

ثبت تماس ها
ثبت تماس برای چک یا حساب دفتری شامل ثبت

  فرد تماس گیرنده

  توضیحات

  تاریخ تماس

  تاریخ وعده برای امکان پیگیری مجدد در تاریخ وعده

  ارسال پیام یادآوری وعده به همراه توضیحاتی که در تماس قبلی ثبت شده است.

  شماره مشتری که با آن تماس گرفته شده

 • امکان ارسال پیام در تاریخ وعده به صورت اتوماتیک
 • امکان ثبت چندین تاریخ و ساعت جهت ارسال پیام برای مشتری بصورت اتوماتیک
لیست تمامی تماس ها
امکان فیلتر براساس

  تماس های امروز

  تاریخ های موعد امروز

  کاربر تماس گیرنده

  توضیحات تماس

  تاریخ تماس

  نوع تماس شامل تماس برای چک یا حساب دفتری

لیست و گزارش تماس ها
 • گزارش ، مرتب سازی و جستجو
 • مرتب سازی براساس :

  تاریخ تماس

  کاربر تماس گیرنده

  نوع حساب

 • ابزار های عملیاتی
 • به همراه ابزار موجود در لیست برای هر چک شامل :

  ویرایش تماس

  ثبت تماس جدید برای پیگیری مربوطه

  حذف تماس

بایگانی چک های راکد
 • بایگانی ها و گزارش آنها
 • گزارش چک های راکد و بایگانی شده به همراه گزارش پیگیری های مربوطه با امکان جستجو و مرتب سازی براساس فیلدهای ثبت شده

ثبت دریافت ها و پرداختها

ثبت دریافت و پرداخت

  ثبت دریافتی برای هر مشتری شامل مبلغ ، تاریخ و توضیحات

گزارش مالی مشتریان

  نمایش لیست مشتریان به همراه مجموع بدهکاری و بستانکاری تا کنون

  جستجو براساس کد و نام طرف حساب، شماره موبایل ، مجموع بدهکاری و بستانکاری،وضعیت

  مرتب سازی براساس کد و نام طرف حساب، شماره موبایل، مجموع بدهکاری و بستانکاری،وضعیت

گزارش دریافت ها و پرداخت ها

  لیست دریافت ها و پرئاخت های مشتریان با امکان جستجو و مرتب سازی براساس تاریخ ثبت ، مبلغ ، طرف حساب و ...

ابزار های عملیاتی

  ثبت دریافتی برای هر مشتری

  گردش حساب هر مشتری

سیستم اطلاع رسانی

ارسال پیام
 • ارسال پیام کوتاه به مشتریان براساس
 • گروه بندی مشتریان

  گروه بندی حسابداری

  مشتریان انتخاب شده از لیست

  به شماره های دلخواه

 • ارسال پیام با نام و بصورت اختصاصی برای هر مشتری
 • ارسال پیام براساس زمانبندی
 • ارسال پیام تبریک تاریخ تولد برای مشتریان بصورت اتوماتیک
پیام های آماده

  لیست پیام های آماده

  ثبت و ویرایش پیام آماده به همراه کلمات کلیدی مشخصات فردی ، حسابداری ، چک و ... که در زمان ارسال پیام در صورتی که متن شامل هر یک از این کلمات کلیدی باشد با اطلاعات موجود برای مشتری توسط سیستم بصورت اتوماتیک جایگزین شده و در نتیجه پیام های مربوط به هر مشتری بصورت اختصاصی ارسال خواهد شد.

  ثبت تاریخ و ساعت ارسال پیام آماده

باشگاه مشتریان

بستر ابتدایی برای باشگاه مشتریان ایجاد حساب کاربری برای مشتریان می باشد تا هر مشتری بتواند بصورت اختصاصی وارد بخش کاربری خود شده و متناسب با امتیازات خود ، از امکانات موجود در سیستم بهرمنده شود.

مدیریت حساب کاربری
 • ایجاد حساب کاربری و ارسال اطلاعات
 • ایجاد حساب کاربری برای مشتریان ثبت شده در سیستم بصورت تکی و انفرادی

  ارسال پیام کوتاه حاوی اطلاعات کاربری برای هر یک از مشتریان

  لیست مشتریان به همراه اطلاعات کاربری با امکان جستجو و مرتب سازی

مدیریت مشتریان براساس سوابق خرید
 • لیست مشتریان براساس سوابق خرید شامل
 • اطلاعات طرف حساب

  مجموع فاکتور تاکنون

  مجموع تخفبف تا کنون

  مجموع خرید تاکنون

  گروه حسابداری

  گروه دفتر تلفن

  با امکان جستجو و مرتب سازی براساس فیلدهای فوق

  سوابق خرید مربوط به یک مشتری با امکان جستجو و مرتب سازی براساس تاریخ ، مبلغ و ...

 • ثبت سوابق خرید
 • کد فاکتور، مبلغ فاکتور ، مبلغ تخفیف ، تاریخ

  ثبت سوابق خرید بصورت انبوه از فایل اکسل

 • اطلاع رسانی
 • ارسال پیام کوتاه تشکر از خرید با متن تعریف شده توسط مدیر در صورتی که ارسال پیام انتخاب شود همزمان با ثبت اطلاعات

 • ابزار های عملیاتی
 • ثبت سابقه خرید برای مشتری

  ویرایش اطلاعات مشتری

  گزارش سوابق خرید مشتری از ابتدا تا کنون

  حذف مشتری

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.